Đố bạn tìm số bạn nam và số bạn nữ?


Bạn hãy tìm số thích hợp điền vào dấu ?

girl-and-boy puzzle
Đặt số bạn nam là x, số bạn nữ là y. Giải phương trình tìm ra số bạn nữ và số bạn nam. Sau đó, bạn sẽ tìm ra được đáp án.
Show hint
Correct! Wrong!

Giải thích:
Đặt: số bạn nam =x, số bạn nữ =y
Lấy hàng 1 - (trừ) hàng 2
=>-y=-3=>y=3
=> số bạn nữ =3 => số bạn nam = 27
Từ số bạn nam và số bạn nữ có được, bạn thay vào hàng 3 sẽ có:
27+3-(2*3)=24
Đáp án là 24.


0 Comments

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Send this to a friend