Tìm số ong và số chim


Bạn hãy tìm tích của số ong và số chim?

tim-so-ong-so-chim
Correct! Wrong!

Giải thích:
Từ hàng 1=> chim + chim + chim = 12 => chim=12/3=4
Hàng 2: ong +ong = 16-4=> ong =12/2=6
Như vậy: ong x chim = 6 x 4=24


0 Comments

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Send this to a friend