Đố bạn tìm ra được đáp án từ các phép tính: 11×11=4, 22×22=16, 33×33=??


Tìm quy luật và điền số thích hợp vào dấu ?

11x11-22x22-33x33
Correct! Wrong!

Giải thích:
11x11=4 (1+1) x (1+1)=4
22x22=16 (2+2) x (2+2)=16
=> 33x33= (3+3) x (3+3)=36


0 Comments

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *