Câu đố Logic 2+7+3=24, 9+7-4=24, 4+0+8=24, 5+5+5=??


Bạn hãy tìm quy luật và điền số phù hợp vào ??

2-7-3-24-9-7-(-4)-24-4-0-8-24
Correct! Wrong!

Giải thích:
Kết quả của vế phải sẽ bằng tổng của vế trái (*) 2.
=> Đáp án là 30. (5+5+5)*2 = 30.


0 Comments

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Send this to a friend