Câu đố tìm ma trận số 1-4-7, 2-?-?, ?-?-?


Đố bạn giải được ma trận số sau?

logic-ma-tran-do-1-4-7-2
Correct! Wrong!

Giải thích:
Dựa vào các số cho trước, bạn thấy hàng là số sau = số đúng trước + 3
. Còn cột là số phía dưới = số phía trên +1.


0 Comments

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Send this to a friend