Bạn hãy xâu chuỗi dữ kiện để tìm ra tôi là số mấy?


Chọn 1 số trong từ 1 -> 10.
Cộng thêm 8.
Cộng thêm 5.
Đem kết quả trừ cho số bạn chọn ban đầu.
Kết quả = 13.
Vậy số ban đầu bạn chọn là số mấy?

number-puzzle-1
Correct! Wrong!

Vì tổng của 8 +5 là 13. Nên chọn bất cứ số nào trong 1 đến 10 đều đúng!

Tôi là 1 con số.
Tôi không phải là 1 con số lẻ.
Tôi không nhỏ hơn 90 và cũng không lớn hơn 100.
Nếu đem tôi trừ cho 100 thì bạn chẳng còn gì. Vậy tôi là số mấy?

Correct! Wrong!


0 Comments

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Send this to a friend