Hoàn thành ma trận số 2 4 ? 8| 3 ? 9 12| 4 8 ? 16| 5 10 15 ?


Bạn hãy điền các số còn thiếu vào dấu ?

2-4-8-3-9-12-4-8-16-5-10-15
Correct! Wrong!

Giải thích:
Hàng 1: số liền sau = số liền trước +2
Hàng 2: số liền sau = số liền trước +3
Hàng 3: số liền sau = số liền trước +4
Hàng 4: số liền sau = số liền trước +5


0 Comments

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Send this to a friend