Ma trận số 4-8-24, 3-6-18, 5-10-?


Tìm số còn thiếu trong ma trận số sau?

ma-tran-so-3-8-24-3-6-18-5-10
Correct! Wrong!

GIải thích:
Hàng 1: 8 =4*2, 24 = 8*3
Hàng 2: 6 =3*2, 18 = 6*3
Hàng 3: 10 =5*2 => 10*3 = 30


0 Comments

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Send this to a friend