Ma trận số


Tìm số còn thiếu trong ma trận số sau?

test-iq-hard-1
Hãy bắt đầu từ số cuối của mỗi cột.
Show hint
Correct! Wrong!

Xét hàng dọc thứ nhất:
Từ số 12 ta có: 1 + 2 = 3
9 - 3 = 6
Xét hàng dọc thứ 2:
Từ số 21 ta có: 2 + 1 = 3
38 - 3 = 35
Xét hàng dọc thứ 3:
Từ số 23 ta có: 2 + 3 = 5
47 - 42 = 5
Xét hàng dọc thứ 4:
Từ số 27 ta có: 2 + 7 = 9
4 - (*) = 9 suy ra (*) = -5
Đáp án đúng là B: -5


0 Comments

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *