Đố vui 5×4= 2ếch, 5+1 = cá voi, 5+5 = hổ


Bạn hãy tìm số thích hợp điền vào dấu ?

5x4-5+1-5+5
Correct! Wrong!

Giải thích:
Hàng 1: 5 x 4 = 20 => ếch = (20/2)=10
Hàng 2: => cá voi = 6
Hàng 3: => hổ = 10
=> 6 - 10 x 10 = -94


0 Comments

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *