Hãy tính và hoàn thành chuỗi số 7, 21, 49, 105, 217, ?


Đố bạn tìm được số thích hợp điền vào dấu ?

chuoi-so-7-21-49-105-217
Phân tích các số thành tổ hợp nhân và cộng, bạn sẽ tìm được đáp án. Cố lên!
Show hint
Correct! Wrong!

Giải thích:
Bắt đầu từ số 21,
21 =( 7 x 2) +7
49 = (21 x 2) +7
105 = (49 x 2) + 7
217 = (105 x 2) +7
=> ?= (217 x 2) +7 =441
Vậy đáp án cần tìm là 441


0 Comments

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Send this to a friend